ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΞΟΛΟΓΙΑΣ KΑΙ ΔΙΑΦΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Sexology
Υποβολή Εργασιών

Υποβολή Εργασιών

    Εργασία (αρχείο pdf)

    ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται από τον συμμετέχοντα στην παρούσα φόρμα συμμετοχής δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή, καθώς κι όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΞΟΛΟΓΙΑΣ KΑΙ ΔΙΑΦΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, βάσει των προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίας (Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων EU GDPR 2016/679, στο εξής GDPR) τηρεί σχετικό αρχείο προσωπικών δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με σκοπό παροχή βέλτιστων υπηρεσιών εκ μέρους της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΞΟΛΟΓΙΑΣ KΑΙ ΔΙΑΦΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΞΟΛΟΓΙΑΣ KΑΙ ΔΙΑΦΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ και του συμμετέχοντα, για την ανταπόκριση σε κάθε είδους αίτημά του, την πληροφόρηση και παντός είδους ενημέρωσή του ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προσφορές με ενημερωτικά δελτία. Ο συμμετέχων με το παρόν παρέχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΞΟΛΟΓΙΑΣ KΑΙ ΔΙΑΦΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ έχοντας ενημερωθεί ειδικά και με τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία.